තට්ටු දෙකක නිවසක් විකිනීමට ඇත වාද්දුවේ

2023-01-24 15:28:10 ( House sale ) - Kaluthara, Panadura

Details

ලිපිනය- Dalada watta lane thalpitiya wadduwa

කාමර- 3

නානකාමර- 1

ප්‍රමාණය- 48,000.0 වර්ග අඩි

ඉඩමේ විශාලත්‍වය - 7.5 පර්චස්

විස්තරය
* තට්ටු 2ක නිවස විකිණීමට

* පර්චස් 7.5

* පහල තට්ටුව ටයිල් කර සිවිලිම් කර තිබේ

* පානදුර වාද්දුවේ තියෙන්නේ

* ගාලු පාරට 300මිටර්