නිවාස ගොඩනැගිලි වල ආමානෝ වැහිපීලි සවිකිරීම

2019-11-09 11:35:40 ( Blasting Explosives & Quarry Equipment ) - Kaluthara, Bandaragama

Details

Uthum Enterprises ( නිවාස ගොඩනැගිලි වල ආමානෝ වැහිපීලි සවිකිරීම )
===========================================================

හොඳම තත්වයෙන් යුතු වගකිමක් සහිත වැහිපීලි යොදා ගෙන වැහි පීල්ලේ ජලය නොරැඳෙන ලෙසත් වැහි පීල්ලේන් ජලය කාන්දු වීම් නොමැතිවත් විස්වාසනීය වගකිමක් සහිතව ඔබේ නිවසට ගැලපෙන අලංකාර ඉහළ නිමාවකින් යුතුව වැහිපීලි සවිකර ගැනීමට අප අමතන්න.