මාතර නව නගරය මධ්‍යයේ ඉඩමක් විකිණීමට

2023-05-26 13:56:41 ( Land Sale ) - Matara, Kamburugamuwa

Details

Address:478/B,Bissawilla Eastate,Labeema,Kamburugamuwa
Land type:Commercial
Land size:107.0 perches

Description
මාතර නව නගරය මධ්‍යයේ උසාවි සංකීර්ණය,පොලීසිය හා නව රෝහල අසල ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට ඉතා සුදුසු පර්චස් 107ක බිම් කොටසක් විකිණීමට හෝ දීර්ඝකාලීනව බදුදීමට ඇත.මාතර නව පරිපාලන නගරය තුල ඇති වටිනා බිමි කොටසකි.නිවසක් හා ව්‍යාපාරික ස්ථායනයක්ද පවතී.